Dubla semnificație a zilei de 24 ianuarie 2018 - 159 de ani de la Unirea Moldovei cu Țara Românescă și 100 de ani de la proclamarea independenței Republicii Democratice Moldovenești

     Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova a organizat, în colaborare cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova, un simpozion cu genericul: „Dubla semnificație a zilei de 24 ianuarie 2018 - 159 de ani de la Unirea Moldovei cu Țara Românesca și 100 de ani de la proclamarea independenței Republicii Democratice Moldovenești”.

Evenimentul s-a desfașurat în ziua de 24 ianuarie, anul curent, în incinta Bibliotecii Naționale și a adunat arhiviști, cercetători și cadre didactice din cadrul Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, directorii celor două arhive centrale – ANRM și AOSP, precum și unui grup de studenți din anul întii de studii de la Academia de poliție „Ștefan cel Mare”, însoțiți de către dna Liliana Creangă, conf.universitar, din cadrul aceleiași instituții.

Acest simpozion a inaugurat seria de acțiuni și manifestări culturale care urmează a fi organizate de Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova cu ocazia marcării, în anul acesta, a Centenarului Unirii.

   Tema dezbaterii istoricilor, reuniți în Sala Mică a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, a fost ziua de 24 ianuarie care, în istoria poporului român, are o dublă semnificație. Pe de o parte, marcăm Unirea Principatelor Române de la 1859, realizată sub sceptrul lui Alexandru Ioan Cuza, iar pe de altă parte, Sfatul Țării, a votat în unanimitate, la 24 ianuarie 1918, independența Republicii Democratice Moldovenești. Aceste două evenimente cu conotație profund istorică constituie două importante cuceriri în istoria poporului român. Ziua de 24 ianuarie 1859, prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, pe atunci domn al Principatului Moldovei, și pe tronul Țării Românești, a însemnat inaugurarea importantei opere de constituire a Statului modern român. Dubla alegere a moldoveanului Al. I. Cuza pe ambele tronuri ale celor două Principate Române a fost urmată de o serie importantă de reforme în domeniile social-economic, cultural, cel al jurisprudenței, învățămîntului, cel al armatei, care au consolidat tânărul stat, aflat în plină afirmare pe plan internațional.

Ziua de 24 ianuarie 1918 a semnificat curmarea ocupației imperiale ruse instituită asupra părții răsăritene a Principatului Moldovei prin prevederile Tratatului de pace de la București din 16 (28) mai 1812, ocupație care a durat 105 ani și opt luni.

   Odată cu recîștigarea libertății, suprimate prin acest tratat nedrept, pentru românii basarabeni s-au constituit premisele favorabile pentru revenirea la matrice, adică pentru reîntregirea lor cu restul neamului românesc – act care s-a săvârșit ca urmare a votului istoric al majorității covârșitoare a membrilor Statului Țării, în ziua de 27 martie 1918.

 
Comisia de concurs

Rezultatele concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Serviciului de Stat de Arhivă și Arhiva Națională a Republicii Moldova.

Consultant în Serviciul juridic - câștigător al concursului – Dobă Ala.

Specialist principal în Serviciul cu regim secret de completare, evidență și păstrare a documentelor, Arhiva Națională a Republicii Moldova  - câștigător al concursului – Andronic Inga.

 
Comisia de concurs

Rezultatele promovării concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Serviciul juridic

Nume Prenume              Notă finală

1. Doba Ala                         8,76

2. Basamalercă Sfetlana      8,4

Serviciul cu regim secret, completare, evidență și păstrare a documentelor

Nume Prenume         Notă finală

1. Andronic Inga         8,64

2. Băț Alina                 7,56

 
Comisia de concurs

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă și sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Serviciul juridic

1. Doba Ala – 9,1;

2. Basamalercă Sfetlana – 8,3.

Serviciul cu regim secret, completare, evidență și păstrare a documentelor

1. Andronic Inga – 8;

2. Băț Alina – 8.

Interviul se va desfășura pe data de 03.04.2018, ora 0900, et 2, bir. 15.

 
Comisia de concurs

 Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante

Serviciul juridic

1.Basamalercă Svetlana

2. Dobă Ala

 

Serviciul cu regim secret, completare, evidență și păstrare a documentelor

1. Băț Alina

2. Andronic Inga

 

Proba scrisă se va desfășura pe data de 29.03.2018, ora 900, et 2, bir 15.

 
Arhivele statului

 

“Poți ști multe lucruri. De înțeles e mai greu.

                                                     Astfel spus, știm întotdeauna mai multe

   lucruri decât le înțelegem, mai mult,

adevărul e mai greu de crezut decât

minciuna de aceea, poftiți la Arhive…”

 

Istoria este practica la modul prezent și teoretică la modul viitor. Cred cu tărie că, trecutul vorbește mai mult despre viitor decât prezentul. Arhivele păstrează trecutul și este imperios să cunoaștem acest trecut. Cunoașterea trecutului ne poate permite să pășim cu încredere în viitor.

Activitatea arhivistică actuală din Republica Moldova se desfășoară sub auspiciile Serviciului de Stat de Arhivă și este reglementată de o gamă de acte legislative și normative care asigură conservarea documentelor de arhivă și valorificarea lor.

Potrivit prevederilor Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova nr. 880 din 1992, Regulamentul Fondului Arhivistic de Stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 352 din 1992, Hotărârea Guvernului nr. 618 din 1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice și de dispoziție și Instrucțiunii-tip cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în organele administrației publice centrale de specialitate și ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova, stabilește principiile de bază ale organizării activității de completare, evidență, păstrare și utilizare a Fondului Arhivistic din Republica Moldova. De asemenea, activitatea arhivistică se desfășoară în baza altor acte legislative precum ar fi: Legea nr. 190 din 1994 cu privire la petiționare, Legea nr. 982 din 2000 privind accesul la informație, Legea nr. 133 din 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, având un impact mai restrâns de reglementare.

Totodată, pe parcursul ultimilor 25 de ani de la independență, baza normativă a Republicii Moldova s-a modificat substanțial. Acest fapt a fost condiționat de transformările radicale din societate, inițiate o dată cu obținerea suveranității și independenței statului, cu promovarea noului curs de dezvoltare, orientat spre o economie liberă, spre crearea unui stat bazat pe drept și spre integrarea europeană. În acest sens, reglementarea juridică a relațiilor dintre domeniul arhivistic și societate are o importanță deosebită. În actuala Lege privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova se specifică: Fondul arhivistic de stat este constituit din documente depuse la păstrare permanentă în arhivele de stat, în depozite speciale de stat precum și din documente aflate la păstrare provizorie în organele puterii de stat și ale administrației de Stat, în instanțele de judecată, procuratură, în alte instituții de Stat, în întreprinderi și în organizații.

Se impune atât perfecționarea actelor normative în domeniu, cât și aplicarea lor eficientă în practică. Un punct inițial în realizarea acestor sarcini este cunoașterea și conștientizarea legislației arhivistice de către creatorii de documente (instituțiile surse de completare a Fondului arhivistic), specialiștii din domeniul arhivistic etc.

În prezent Serviciul de Stat de Arhivă elaborează un nou cadru normativ, inclusiv proiectul de Lege privind Fondul Arhivistic Național, pledând pentru o bază legislativă adecvată cerințelor timpului. Este nevoie de un nou cadru de activitate, adecvat noilor condiții social-economice, cu aplicarea practicii internaționale înaintate. În acest sens se impune un nou sistem instituțional de administrare a domeniului arhivistic, cu o eficiență mai avansată. Proiectul de lege a fost elaborat, ținându-se cont de actele legislative europene, ca urmare a declarării cursului politic al Republicii Moldova spre integrarea europeană. Unul din forurile internaționale în domeniul arhivistic este Consiliul Internațional al Arhivelor (ICA), al cărui misiune este promovarea conservarea și utilizarea documentelor de arhivă din întreaga lume.

Arhiviști din Republica Moldova poartă o răspundere specială pentru conservarea, păstrarea și valorificarea Fondului Arhivistic Național, considerat patrimoniul național, ce reflectă procesele social-politice. Prin urmare, conservarea documentelor de arhivă este propriu-zis, protejarea memoriei neamului nostru și acest obiectiv ar trebui să ocupe un loc important în domeniul dezvoltării durabile a Statului Republica Moldova.

Chișinău, 2018.

       

   Director general adjunct

al Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova

                                                                  Ion Golovatîi                                                                        
                                                                                          

 
Reuniunea anuală a șefilor din cadrul arhivelor centrale, serviciilor de arhivă municipale/raionale/UTA Găgăuzia

   În data de 6 martie 2018, Serviciului de Stat de Arhivă a Republicii Moldova a organizat reuniunea anuală, cu genericul : ,,Cu privire la rezultatele activității arhivelor centrale, serviciilor de arhivă municipale/raionale/UTA Găgăuzia din Republica Moldova în anul 2017”.  La această reuniune au participat șefii arhivelor centrale, serviciilor municipale și raionale.

   În debutul acestei reuniuni, Directorul general al Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, dl Ion Varta, s-a referit la rezultatele activității instituțiilor arhivistice din Republica Moldova în anul 2017 și perspectivele evoluției sistemului arhivistic național.Totodată, Domnia sa a menţionat faptul, că angajaţii arhivelor centrale, serviciilor raionale şi municipale de arhivă, în decursul anului 2017, au depus eforturi considerabile pentru protejarea şi valorificarea patrimoniul arhivistic naţional.

   De asemenea, în cadrul acestei întruniri, dna Irina Spiridonov, şef al Direcţiei dezvoltare a arhivisticii, evidenţă de stat a documentelor şi e-Transformare, a prezentat un raport statistic, în care a fost evaluată activitatea instituțiilor arhivistice din republică pentru perioada anului 2017. În același context, s-a menționat, că, pentru perioada, raportată instituțiile arhivistice și-au desfășurat activitatea în conformitate cu planul de dezvoltare a arhivisticii în Republica Moldova, orientîndu-se, spre realizarea obiectivelor planificate privind : asigurarea managementului organizațional, asigurarea integrității fizice a documentelor Fondului Arhivistic, evidența de stat a documentelor, completarea Fondului Arhivistic și valorificarea documentelor de arhivă. Astfel, în decursul anului 2017, arhivele de stat au obținut rezultate pozitive în domeniul preluării documentelor la păstrare de stat, preluînd, per total – 37,752 mii un.de păstrare (202%), din 721 instituții/560 instituții, ceea ce constituie (92%).  

   Remarcăm, de asemenea, serviciile municipale/raionale de arhivă care au realizat îndeplinirea a trei- patru indici planificați cu rezultate de la 90-100%: Direcția de arhivă Chișinău, Anenii-Noi, Călărași, Cimișlia, Criuleni, Drochia, Edineț, Glodeni, Hâncești, Leova, Ocnița, Rezina, Râșcani, Soroca, Sângerei, Ștefan Vodă, Telenești, Ungheni, Comrat, Ceadîr- Lunga și Vulcănesti.

   Pentru activitățile ce țin de ordonare, efectuate din numărul instituțiilor planificate, se atestă o creștere cu 13%, de la 75% la 88%. ANRM a menținut 100% ; AOSPRM a înregistrat o creștere a indicilor planificați cu 36%, de la 53% la 89% ; Serviciile municipale/raionale, de asemenea, atestă o creștere cu 4%, de la 83 la 89%.

   Şeful Direcţiei politici de completare, păstrare departamentală şi lucrări de secretariat, dna Galina Corochii, în discursul său, a prezentat o sinteză cu privire la organizarea păstrării departamentale a documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova în instituțiile – surse de completare a Fondului Arhivistic de Stat și Fondul Arhivistic Obștesc, în anul 2017. La acest compartiment, pentru perioada raportată, s-au efectuat activități de ordonare deplină a documentelor, pînă în anul 2014, inclusiv, în 1807 instituții din 2381 instituții(76% din numărul total), din care :1609 instituții (80%) din cadrul F.A.S. și 198 instituții (53%) F.A.O.

   În decursul anului 2017, la ședințele C.C.E.C au fost examinate procese-verbale și inventare din 846 instituții, din care, conform planului, în 633 instituții (88%), cu 192 886 mii un. păstrare (675%).

   Spre finalul acestei reuniuni anuale, șefii instituțiilor arhivistice din republică, au avut posibilitatea de a interveni cu anumite comentarii și sugestii.

 
Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova

alt 

Indicatorul documentelor-tip

 
FELICITARE

         Stimaţi profesori!

   Calitatea  de om se naşte din iubire, a căreia unica măsură este conştiinţa morală.

  Astăzi, oriunde ne-am afla pe glob, aparţinem nu unei lumi dată de la natură, ci uneia construită de oameni.

 Fără iubire şi fără conştiinţă morală capacitatea de creaţie umană se transformă  într-un instrument de distrugere.

  Cultivarea acestor valori fundamentale elevilor depind în mare măsură de persoană modestă şi răbdătoare a profesorului.

  Iată de ce, rolul dvs astăzi este ca niciodată foarte important în procesul educaţional a tinerei generaţii.

  Cu ocazia sărbătorii profesionale, ,,Ziua pedagogului”,arhiviştii din Republica Moldova vă urează multă sănătate, succese în  activitatea profesională, să aveţi parte de bucurii şi respect din partea elevilor.

 

DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT AL SERVICIULUI DE STAT DE ARHIVĂ.            GOLOVATÎI ION

 
Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Specialist superior, Serviciul informare și comunicare cu mass-media al SSA

1.Șclearuc Sorin

2.Roibu Dumitru

Specialist principal, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a ANRM

1.Onța Elena

2.Șclearuc Sorin

Specialist superior, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a AOSP

1.Cocineva Olesea

2.Calac Cristina

3.Șclearuc Sorin

Specialist superior, Secția valorificare, evidență și păstrare a documentelor a AOSP

1.Bordian Radu

2.Șclearuc Sorin

Proba scrisă se va desfășura pe data de 26.09.2017, ora 0900, et. 2, bir. 15.

 
Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă și sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă și sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Specialist superior, Serviciul informare și comunicare cu mass-media al SSA

 1. Șclearuc Sorin – 7,84;
 2. Roibu Dumitru – 6,25.

Specialist principal, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat al ANRM

 1. Șclearuc Sorin – 8,83;
 2. Onța Elena – 7,6.

Specialist superior, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a AOSP

 1. Șclearuc Sorin – 7,66;
 2. Calac Cristina – 7,25.

Specialist superior, Secția valorificare, evidență și păstrare a documentelor a AOSP

 1. Șclearuc Sorin – 7,5.

Interviul se va desfășura pe data de 28.09.2017, ora 0900, bir. 15.

 
Rezultate finale

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Specialist superior, Serviciul informare și comunicare cu mass-media al SSA

1.Roibu Dumitru

Specialist principal, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat al ANRM

1.Onța Elena

Specialist superior, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a AOSP

1.Calac Cristina

Specialist superior, Secția valorificare, evidență și păstrare a documentelor a AOSP

1.Șclearuc Sorin

 
Concurs

Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

 1. Specialist superior, Secția financiară și evidență contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă a Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate;
 2. Specialist, Secția financiară și evidență contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă a Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate;
 3. Auditor intern, Serviciul audit intern al Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate;
 4. Specialist superior, Direcția politici de completare, păstrare departamentală și lucrări de secretariat a SSA – 1 unitate;
 5. Specialist superior, Direcția dezvoltare a arhivisticii, evidență de stat a documentelor și e –Transformare – 1 unitate (perioadă determinată).

Condițiile de participare la concurs:

1. deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

2. posedarea limbii române;

3. capacitate deplină de exerciţiu;

4. neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

5. apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical, eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sânt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

6. studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

7. în ultimii 3 ani, competitorul nu a fost destituit dintr-o funcţie publică, conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) sau nu i-a fost sistat contractul individual de muncă din motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;

8. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 1. Formularul de participare, specificat în anexa Regulamentului cu privire la ocupare funcției publice vacante (HG nr. 201 din 11.03.2009);
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Cazierul judiciar.

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Dosarele se depun prin poștă, e-mail sau personal la sediul instituției.

Adresa: Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67-B

Telefon: 022-73-58-26, 022 72-97-93

Persoana responsabilă – Mihaela Nicula ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza )

Termenul limită de depunere a dosarelor – 28 septembrie 2017

 
Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

 1. Specialist principal, Direcția dezvoltare a arhivisticii, evidență de stat a documentelor și e-Transformare a Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate (perioadă determinată);
 2. Specialist superior, Direcția politici de completare, păstrare departamentală și lucrări de secretariat a Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate;
 3. Specialist superior, Secția financiară și evidență contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă a Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate;
 4. Specialist, Secția financiară și evidență contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă a Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate;
 5. Auditor intern, Serviciul audit intern al Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate;
 6. Specialist superior, Serviciul informare și comunicare cu mass-media al Serviciului de Stat de Arhivă (perioadă determinată) – 1 unitate;
 7. Specialist principal, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a Arhivei Naționale  – 1 unitate;
 8. Specialist superior, Secția valorificare, evidență și păstrare a documentelor a Arhivei Organizațiilor Social-politice – 1 unitate;
 9.  Specialist superior, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a Arhivei Organizațiilor Social-politice – 1 unitate.

Adresa: Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67-B

Telefon: 022-73-58-26, 022 72-97-93

Persoana responsabilă–Mihaela Nicula

( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza )

Termenul limită de depunere a dosarelor – 18 septembrie 2017, ora 1600.

Condițiile de participare la concurs

Detalii-funcții vacante

Documente ce urmează a fi prezentate

 
Ziua arhivistului din Republica Moldova

Stimați colegi !

Anual, în a doua sâmbătă a lunii iulie, sărbătorim  Ziua arhivistului din Republica Moldova. Pentru  marea majoritate a angajaților din domeniul arhivistic, meseria de arhivist a devenit o vocație, care semnifică dăruire, devotament, sacrificiu. Cu acest prilej, administrația Serviciului de Stat de Arhivă Vă adresează sincere felicitări, în semn de înaltă prețuire și respect pentru munca Dvs. întru păstrarea memoriei.

Cu respect,

     Directorul general al                                               

     Serviciului de Stat de Arhivă                                        Ion VARTA