Rezultate concurs

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă și sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Specialist principal, Direcția dezvoltare a arhivisticii, evidență de stat a documentelor și e-Transformare a SSA

 1. Bușu Maricica – 6,5

Specialist principal, Secția cercetare, valorificare și publicare a documentelor a ANRM

 1. Băț Alina – 7,14
 2. Kanius Marina – 8,86

Specialist principal, Secția documente audiovizuale a ANRM

 1. Rurac Nicolae – 7,71

Interviul se va desfășura pe data de 24.03.2017, ora 0900, bir. 2.

 
Concurs

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Specialist principal, Direcția dezvoltare a arhivisticii, evidență de stat a documentelor și e-Transformare a SSA

 1. Lașcu Elisaveta
 2. Bușu Maricica

Specialist principal, Secția cercetare, valorificare și publicare a documentelor a ANRM

 1. Băț Alina
 2. Kanius Marina

Specialist principal, Secția documente audiovizuale a ANRM

 1. Rurac Nicolae
 2. Vintilă Andrei

Proba scrisă se va desfășura pe data de 21.03.2017, ora 0900, et. 2, bir. 15.

 
Prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

 1. Specialist superior, Secția financiară și evidență contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă a Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate;
 2. Specialist, Secția financiară și evidență contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă a Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate;
 3. Auditor intern, Serviciul audit intern al Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate;
 4. Specialist superior, Serviciul informare și comunicare cu mass-media al Serviciului de Stat de Arhivă (perioadă determinată) – 1 unitate;
 5. Specialist principal, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a Arhivei Naționale (perioadă determinată) – 2 unități;
 6. Specialist superior, Secția valorificare, evidență și păstrare a documentelor a Arhivei Organizațiilor Social-politice – 1 unitate;
 7.  Specialist superior, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a Arhivei Organizațiilor Social-politice – 1 unitate.

Condițiile de participare la concurs:

1. deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

2. posedarea limbii române;

3. capacitate deplină de exerciţiu;

4. neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

5. apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical, eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sânt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

6. studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

7. în ultimii 3 ani, competitorul nu a fost destituit dintr-o funcţie publică, conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) sau nu i-a fost sistat contractul individual de muncă din motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;

8. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 1. Formularul de participare, specificat în anexa Regulamentului cu privire la ocupare funcției publice vacante (HG nr. 201 din 11.03.2009);
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Cazierul judiciar.

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Dosarele se depun prin poștă, e-mail sau personal la sediul instituției.

Adresa: Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67-B

Telefon: 022-73-58-26, 022 72-97-93

Persoana responsabilă – Mihaela Nicula ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza )

Termenul limită de depunere a dosarelor – 27 martie 2017

Scopul și sarcinile de bază ale funcțiilor publice vacante:

1.Specialist superior, Secția financiară și evidență contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă

Sarcinile de bază:

 1. Asigură corectitudinea evidenței contabile și analitice a Serviciului și instituțiile subordonate;
 2. Exercită controlul asupra integrării fondurilor fixe, a obiectelor de mică valoare și scurtă durată a valorilor materiale în locurile de păstrare și utilizare pentru toate tipurile de instituții și surse de finanțare, inclusiv, a instituțiilor subordonate;
 3. Asigură executarea Legii bugetului cu privire la procurarea mijloacelor fixe, obiectelor de mică valoare și scurtă durată, materialelor și a mijloacelor speciale pentru Serviciu și instituțiile subordonate;
 4. Completează și prezintă în termen dările de seamă ”Raport statistic” la Biroul Național de Statistică;
 5. Participă la prelucrarea datelor în sistemul informațional de evidență contabilă.

2.Specialist, Secția financiară și evidență contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă  

Sarcinile de bază:

 1. Elaborează și rectifică propunerile de buget ale Serviciului și instituțiilor subordonate pentru anul corespunzător și estimările pe anii viitori;
 2. Exercită controlul asupra propunerilor de buget, acordă consultații în domeniu instituțiilor subordonate;
 3. Elaborează planul de finanțare și devizul de cheltuieli pentru Serviciu și instituțiile subordonate pe mijloacele bugetare și extrabugetare, pe categoriile de mijloace speciale;
 4. Asigură corectitudinea prezentării planurilor și devizelor de cheltuieli pe sectorul patronat pentru aprobare pe anul corespunzător, elaborează și examinează propunerile pentru rectificare;
 5. Elaborează dările de seamă pe sectorul patronat, chema de încadrare a Serviciului și a instituțiilor subordonate.

  Bibliografie:

- Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;

- Regulamentul Fondului arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de Stat de Arhivă din 30 mai 1995 nr. 10;

- Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007;

- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.270 din 23.12.2011;

- Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr.271 din 23.12.2011;

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr.93 din 28.07.2011;

- Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

3. Auditor intern, Serviciul audit intern al Serviciului de Stat de Arhivă

Sarcinile de bază:

 1. Asigură gestionarea adecvată a managementului riscurilor, controlului intern și guvernării de către conducerea Serviciului;
 2. Evaluează eficacitatea sistemului de management financiar și control a Serviciului prin oferirea serviciilor de asigurare și consultanță;
 3. Organizează activitatea de audit intern în conformitate cu politicile Serviciului și cu planul anual al activității sale;
 4. Asigură corectitudinea efectuării misiunilor de audit în cadrul Serviciului și a instituțiilor subordonate conform programelor stabilite;
 5. Asigură menținerea unui nivel înalt al disciplinei de muncă de către colaboratori.

Bibliografie:

-         Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern; 

-         Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-         Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-         Legea nr.61 din 16.03.2007 privind activitatea de audit; 

-         Legea nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar;

-         Hotărârea Guvernului nr. 597 din 02.07.2010 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern;

-         Ordinul Ministerului Finanţelor nr.51 din 23.06.2009 cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public;

-         Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 139 din 20.10.2010 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern (Regulament - model de funcţionare a unităţii de audit intern);

-         Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 113 din 15.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public;

-         Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118 din 29.12.2008 cu privire la aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public;

-         Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 113 din 12.10.2012 privind aprobarea Standardelor naţionale de audit intern;

-         Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

4.Specialist superior, Serviciul informare și comunicare cu mass-media al Serviciului de Stat de arhivă

Sarcinile de bază:

 1. Asigură informarea continuă a societății privind activitatea Serviciului și instituțiilor subordonate pentru a susține transparența instituției în mass-media;
 2. Promovează inițiativele și politicile Serviciului lansate în conformitate cu planul anual al activității sale și alte documente strategice naționale;
 3. Asigură cunoașterea atitudinii publicului pentru luarea deciziilor corecte, precum și înțelegerii mai bune de către public a specificului activității Serviciului și instituțiile subordonate;
 4. Elaborează planuri de comunicare;
 5. Consultă conducerea privind inițierea și menținerea bunelor relații cu societatea.

Bibliografie:

 - Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;

- Regulamentul Fondului arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de - - Stat de Arhivă din 30 mai 1995 nr. 10;

Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

5.Specialist principal, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a Arhivei Naționale

Sarcinile de bază:

 1. Monitorizează procesul de asigurare a condițiilor optime de păstrare departamentală a documentelor și organizarea lucrărilor de secretariat în entitățile Administrației Publice Centrale, în instituțiile din subordinea acestora, cât și în instituțiile-surse de completare;
 2. Realizează preluarea pentru păstrare în depozite a documentelor cu termen permanent de păstrare;
 3. Acordă asistență consultativ-metodologică arhivelor departamentale pe care le monitorizează cu referire la respectarea și implementarea normelor și rigorilor în domeniul arhivistic;
 4. Monitorizează și evaluează activitatea arhivelor departamentale cu referire la implementarea metodicii privind ordonarea tehnico-științifică a documentelor.

Bibliografie:

- Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;

- Regulamentul Fondului arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de Stat de Arhivă din 30 mai 1995 nr. 10;

- Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

6.Specialist superior, Secția valorificare, evidență și păstrare a documentelor a Arhivei Organizațiilor Social-politice

Sarcinile de bază:

 1. Participă la organizarea expozițiilor tematice de documente atât în cadrul AOSP, cât și în afara ei;
 2. Participă la pregătirea culegerilor de documente elaborate în baza patrimoniului documentar al AOSP;
 3. Promovează patrimoniul documentar al AOSP prin intermediul mass-media, participă la conferințe, întruniri, mese rotunde, emisiuni televizate și radio ș.a.;
 4. Coordonează activitatea sălii de studiu;
 5. Soluționează problemele vizate în solicitările cu caracter tematic și social-juridic parvenite de la persoane juridice și fizice.

Bibliografie:

 - Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;

- Regulamentul Fondului arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de Stat de Arhivă din 30 mai 1995 nr. 10;

- Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

7.Specialist superior, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a Arhivei Organizațiilor Social-politice

Sarcinile de bază:

1. Analiza stării păstrării departamentale a documentelor şi organizării lucrărilor de secretariat în instituţiile – surse de completare a AOSP AM;

2. Efectuarea completării Arhivei, expertizei valorii documentelor, organizării procesului de ţinere a lucrărilor de secretariat în instituţiile - surse de completare a AOSP a RM;

3. Efectuarea măsurilor privind optimizarea stării păstrării departamentale a documentelor şi organizării lucrărilor de secretariat în instituţiile-surse de completare;

4. Acordarea asistenţei metodologice în domeniu.

Bibliografie:

 - Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;

- Regulamentul Fondului arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de Stat de Arhivă din 30 mai 1995 nr. 10;

- Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

 
Concurs

Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

 1. Specialist superior, Secția financiară și evidență contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă a Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate;
 2. Specialist, Secția financiară și evidență contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă a Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate;
 3. Auditor intern, Serviciul audit intern al Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate;
 4. Specialist superior, Serviciul informare și comunicare cu mass-media al Serviciului de Stat de Arhivă (perioadă determinată) – 1 unitate;
 5. Specialist principal, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a Arhivei Naționale (perioadă determinată) – 2 unități;
 6. Specialist principal, Secția documente audiovizuale a Arhivei Naționale – 1 unitate;
 7. Specialist principal, Secția cercetare, valorificare și publicare a documentelor a Arhivei Naționale – 1 unitate;
 8. Specialist superior, Secția valorificare, evidență și păstrare a documentelor a Arhivei Organizațiilor Social-politice – 1 unitate;
 9.  Specialist superior, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a Arhivei Organizațiilor Social-politice – 1 unitate.
 10. Specialist principal, Direcția dezvoltare a arhivisticii, evidență de stat a documentelor și e-Transformare a Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate (perioadă determinată)

Condițiile de participare la concurs:

1. deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

2. posedarea limbii române;

3. capacitate deplină de exerciţiu;

4. neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

5. apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical, eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sânt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

6. studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

7. în ultimii 3 ani, competitorul nu a fost destituit dintr-o funcţie publică, conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) sau nu i-a fost sistat contractul individual de muncă din motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;

8. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 1. Formularul de participare, specificat în anexa Regulamentului cu privire la ocupare funcției publice vacante (HG nr. 201 din 11.03.2009);
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Cazierul judiciar.

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Dosarele se depun prin poștă, e-mail sau personal la sediul instituției.

Adresa: Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67-B

Telefon: 022-73-58-26, 022 72-97-93

Persoana responsabilă – Mihaela Nicula Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza     

Termenul limită de depunere a dosarelor – 10 martie 2017

Scopul și sarcinile de bază ale funcțiilor publice vacante:

1.Specialist superior, Secția financiară și evidență contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă

Sarcinile de bază:

 1. Asigură corectitudinea evidenței contabile și analitice a Serviciului și instituțiile subordonate;
 2. Exercită controlul asupra integrării fondurilor fixe, a obiectelor de mică valoare și scurtă durată a valorilor materiale în locurile de păstrare și utilizare pentru toate tipurile de instituții și surse de finanțare, inclusiv, a instituțiilor subordonate;
 3. Asigură executarea Legii bugetului cu privire la procurarea mijloacelor fixe, obiectelor de mică valoare și scurtă durată, materialelor și a mijloacelor speciale pentru Serviciu și instituțiile subordonate;
 4. Completează și prezintă în termen dările de seamă ”Raport statistic” la Biroul Național de Statistică;
 5. Participă la prelucrarea datelor în sistemul informațional de evidență contabilă.

2.Specialist, Secția financiară și evidență contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă  

Sarcinile de bază:

 1. Elaborează și rectifică propunerile de buget ale Serviciului și instituțiilor subordonate pentru anul corespunzător și estimările pe anii viitori;
 2. Exercită controlul asupra propunerilor de buget, acordă consultații în domeniu instituțiilor subordonate;
 3. Elaborează planul de finanțare și devizul de cheltuieli pentru Serviciu și instituțiile subordonate pe mijloacele bugetare și extrabugetare, pe categoriile de mijloace speciale;
 4. Asigură corectitudinea prezentării planurilor și devizelor de cheltuieli pe sectorul patronat pentru aprobare pe anul corespunzător, elaborează și examinează propunerile pentru rectificare;
 5. Elaborează dările de seamă pe sectorul patronat, chema de încadrare a Serviciului și a instituțiilor subordonate.

  Bibliografie:

- Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;

- Regulamentul Fondului arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de Stat de Arhivă din 30 mai 1995 nr. 10;

- Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007;

- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.270 din 23.12.2011;

- Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr.271 din 23.12.2011;

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr.93 din 28.07.2011;

- Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

3. Auditor intern, Serviciul audit intern al Serviciului de Stat de Arhivă

Sarcinile de bază:

 1. Asigură gestionarea adecvată a managementului riscurilor, controlului intern și guvernării de către conducerea Serviciului;
 2. Evaluează eficacitatea sistemului de management financiar și control a Serviciului prin oferirea serviciilor de asigurare și consultanță;
 3. Organizează activitatea de audit intern în conformitate cu politicile Serviciului și cu planul anual al activității sale;
 4. Asigură corectitudinea efectuării misiunilor de audit în cadrul Serviciului și a instituțiilor subordonate conform programelor stabilite;
 5. Asigură menținerea unui nivel înalt al disciplinei de muncă de către colaboratori.

Bibliografie:

-         Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern; 

-         Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-         Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-         Legea nr.61 din 16.03.2007 privind activitatea de audit; 

-         Legea nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar;

-         Hotărârea Guvernului nr. 597 din 02.07.2010 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern;

-         Ordinul Ministerului Finanţelor nr.51 din 23.06.2009 cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public;

-         Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 139 din 20.10.2010 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern (Regulament - model de funcţionare a unităţii de audit intern);

-         Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 113 din 15.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public;

-         Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118 din 29.12.2008 cu privire la aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public;

-         Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 113 din 12.10.2012 privind aprobarea Standardelor naţionale de audit intern;

-         Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

4.Specialist superior, Serviciul informare și comunicare cu mass-media al Serviciului de Stat de arhivă

Sarcinile de bază:

 1. Asigură informarea continuă a societății privind activitatea Serviciului și instituțiilor subordonate pentru a susține transparența instituției în mass-media;
 2. Promovează inițiativele și politicile Serviciului lansate în conformitate cu planul anual al activității sale și alte documente strategice naționale;
 3. Asigură cunoașterea atitudinii publicului pentru luarea deciziilor corecte, precum și înțelegerii mai bune de către public a specificului activității Serviciului și instituțiile subordonate;
 4. Elaborează planuri de comunicare;
 5. Consultă conducerea privind inițierea și menținerea bunelor relații cu societatea.

Bibliografie:

 - Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;

- Regulamentul Fondului arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de - - Stat de Arhivă din 30 mai 1995 nr. 10;

Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

5.Specialist principal, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a Arhivei Naționale

Sarcinile de bază:

 1. Monitorizează procesul de asigurare a condițiilor optime de păstrare departamentală a documentelor și organizarea lucrărilor de secretariat în entitățile Administrației Publice Centrale, în instituțiile din subordinea acestora, cât și în instituțiile-surse de completare;
 2. Realizează preluarea pentru păstrare în depozite a documentelor cu termen permanent de păstrare;
 3. Acordă asistență consultativ-metodologică arhivelor departamentale pe care le monitorizează cu referire la respectarea și implementarea normelor și rigorilor în domeniul arhivistic;
 4. Monitorizează și evaluează activitatea arhivelor departamentale cu referire la implementarea metodicii privind ordonarea tehnico-științifică a documentelor.

Bibliografie:

- Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;

- Regulamentul Fondului arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de Stat de Arhivă din 30 mai 1995 nr. 10;

- Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

6.Specialist principal, Secția documente audiovizuale a Arhivei Naționale

Sarcinile de bază:

 1. Asigură evidența documentelor audiovizuale;
 2. Elaborează îndrumătoarele documentelor audiovizuale;
 3. Efectuează lucrările privind întocmirea fișierului documentelor audiovizuale;
 4. Expertizarea documentelor audiovizuale ce urmează a fi preluate la păstrare.

Bibliografie:

- Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;

- Regulamentul Fondului arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de Stat de Arhivă din 30 mai 1995 nr. 10;

- Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

7.Specialist principal, Secția cercetare, valorificare și publicare a documentelor a Arhivei Naționale

Sarcinile de bază:

 1. Desfășoară activități de valorificare a documentelor de arhivă în scopuri științifice;
 2. Promovează valorile patrimoniale a documentelor de arhivă pe diverse tematici prin intermediul mass-media;
 3. Acordă asistență consultativ-metodică cetățenilor privind depistarea documentelor în alte instituții arhivistice;
 4. Organizează activități de popularizare a activității secției în domeniul valorificării documentelor de arhivă în mass-media. Organizează expoziții tematice în cadrul instituției, în afara acesteia și în spațiul virtual;
 5. Asigură un management de calitate al activităților desfășurate de angajații din cadrul secției.

Bibliografie:

- Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;

- Regulamentul Fondului arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de Stat de Arhivă din 30 mai 1995 nr. 10;

- Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

8.Specialist superior, Secția valorificare, evidență și păstrare a documentelor a Arhivei Organizațiilor Social-politice

Sarcinile de bază:

 1. Participă la organizarea expozițiilor tematice de documente atât în cadrul AOSP, cât și în afara ei;
 2. Participă la pregătirea culegerilor de documente elaborate în baza patrimoniului documentar al AOSP;
 3. Promovează patrimoniul documentar al AOSP prin intermediul mass-media, participă la conferințe, întruniri, mese rotunde, emisiuni televizate și radio ș.a.;
 4. Coordonează activitatea sălii de studiu;
 5. Soluționează problemele vizate în solicitările cu caracter tematic și social-juridic parvenite de la persoane juridice și fizice.

Bibliografie:

 - Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;

- Regulamentul Fondului arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de Stat de Arhivă din 30 mai 1995 nr. 10;

- Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

9.Specialist superior, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a Arhivei Organizațiilor Social-politice

Sarcinile de bază:

1. Analiza stării păstrării departamentale a documentelor şi organizării lucrărilor de secretariat în instituţiile – surse de completare a AOSP AM;

2. Efectuarea completării Arhivei, expertizei valorii documentelor, organizării procesului de ţinere a lucrărilor de secretariat în instituţiile - surse de completare a AOSP a RM;

3. Efectuarea măsurilor privind optimizarea stării păstrării departamentale a documentelor şi organizării lucrărilor de secretariat în instituţiile-surse de completare;

4. Acordarea asistenţei metodologice în domeniu.

Bibliografie:

 - Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;

- Regulamentul Fondului arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de Stat de Arhivă din 30 mai 1995 nr. 10;

- Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

 

10. Specialist principal, Direcția dezvoltare a arhivisticii, evidență de stat a documentelor și e-Transformare a Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate (perioadă determinată)

Sarcinile de bază:

1.     Acordă asistență în procesul întocmirii planurilor de activitate și dărilor de seamă de către instituțiile arhivistice patronate și realizează controlul îndeplinirii lor.

2.     Participă la elaborarea măsurilor privind perfecționarea formelor și metodelor de completare și păstrare a documentelor Fondului Arhivistic și asigură controlul asupra păstrării și asigurării integrității fizice a documentelor instituțiilor arhivistice patronate.

3.     Asigură colectarea și generalizarea informației privind starea păstrării documentelor Fondului Arhivistic.

4.     Monitorizează și evaluează activitatea instituțiilor arhivistice patronate și acordă asistență metodologică în domeniu.

Bibliografie:

- Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;

- Regulamentul Fondului arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de Stat de Arhivă din 30 mai 1995 nr. 10;

- Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

 
Sfintele Sărbători

                                                                                                                                                                            alt

În contextul Sfintelor Sărbători de iarnă, în cadrul Maratonului de colinde organizat cu binecuvântarea ÎPS Părinte Mitropolit Vladimir, Grupul Coral Bărbătesc „Gnosis”, din care face parte şi colegul nostru, dl Vasile Furculiţă, angajat al Arhivei Naţionale, a manifestat dorinţa de a aduce vestea Naşterii lui Isus Hristos întregului personal al Arhivelor Naţionale ale Republicii Moldova, prin recitalul unui grup de colinde şi cântece de iarnă.

Conducerea Serviciului de Stat de Arhivă, în persoana dlui Ion Varta, cât şi întregul colectiv al SSA şi al Arhivei Naţionale au fost gazde primitoare pentru acest grup de colindători, arătându-se plăcut surpinşi de recitalul colindătorilor şi, mai ales, de talentul deosebit al celora care au reuşit să creeze o frumoasă atmosferă de sărbătoare.

La acest eveniment emotiv a fost prezent şi Rectorul Universităţii Pedagogice „Ion Creangă”, dl Nicolae Chicuş. Domnia sa a dat o frumoasă apreciere grupului de colindători, salutând iniţiativa acestora de a promova tradiţiile culturale naţionale.

Conducerea, cât şi intregul colectiv al Arhivelor Naţionale a mulţumit Grupului Coral Bărbătesc „Gnosis” , invitându-i şi în următorul an să ne încânte cu un nou recital de colinde şi cântece de iarnă.

 
Sărbători Fericite!

alt

 
Necrolog

Suntem alături de familia îndoliată a colegei noastre dna Olimpiada Grebincea și transmitem sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune în legătură cu dureroasa pierdere a soțului. 

Colectivul Serviciului de Stat de Arhivă.

 
Necrolog

     Colectivul  Serviciului de Stat de Arhivă este alături de colega noastră Natalia Ungureanu în aceste clipe grele, pricinuite de pierderea mamei și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate.

      Dumnezeu să o odihnească  în pace !!!

 
Anunţ privind procurarea Scanerului pentru microfilmare, prin Licitaţia publică deschisă nr.602/16 cu desfăşurare pe 22 noiembrie 2016, ora 10:00 la sediul instituţiei, cerinţele de participare se anexează

Anunţ privind procurarea Scanerului pentru microfilmare, prin Licitaţia publică deschisă nr.602/16 cu desfăşurare  pe 22 noiembrie 2016, ora 10:00 la sediul instituţiei, cerinţele de participare se anexează

sec.I instrucţiuni pu ofertanţi

sec.II FDA

sec.III formulare pentru ofertanți

            form.F3.1

            form. F3.2

            form. F3.3

            form. F3.4

            form. F3.5

            form. F3.6

sec.V Contract scaner model

sec.IV Caiet de sarcini

 
Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova

alt 

Indicatorul documentelor-tip

 
Rezultatele promovării concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

COMISIA DE CONCURS

Rezultatele promovării concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Consultant Serviciul resurse umane al Serviciului de Stat de Arhivă

Numele, prenumele              Nota finală

Nicula Mihaela                    9,67                 

 
Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Consultant Serviciul resurse umane al Serviciului de Stat de Arhivă

Numele, prenumele              Nota finală obţinută la proba scrisă

Nicula Mihaela                    9,83

 
Lista candidaţilor admişi la ocuparea funcţiei publice vacante

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Consultant Serviciul resurse umane al Serviciului de Stat de Arhivă

Numele, prenumele              

Gâdei Ana

Nicula Mihaela

 
Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei arhivistului

Stimaţi Colegi,

     Sărbătoarea Zilei profesionale a arhivistului constituie un prilej fericit de a Vă adresa un sincer mesaj de felicitare, în semn de înaltă preţuire şi respect pentru activitatea Dvs exemplară într-un domeniu de o importanţă vitală pentru societate şi statul nostru. Angajamentul sincer şi fără de rezerve al Domniilor Voastre în onorarea uneia din cele mai nobile profesii – cea de păstrători ai memoriei istorice despre neam şi fiecare din predecesorii noştri care s-au trecut pe acest pământ, Vă înobilează în adevăratul sens al acestui cuvânt. Pentru majoritatea covârşitoare a Domniilor Voastre meseria de arhivist a evoluat într-o veritabilă vocaţie, care se asociază cu cele mai frumoase calificative, ce pot fi utilizate în acest sens: dăruire, devotament, sacrificiu.

     Vă doresc, stimaţi Colegi, multă sănătate, fericire, prosperitate şi realizări frumoase.

     Cu sentimente de înaltă consideraţiune,

     Ion VARTA, Director general al Serviciului de Stat de Arhivă

 
Concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

În conformitate  cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Serviciul de Sat de Arhivă  anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

 1. Consultant (Serviciul resurse umane al Serviciului de Stat de Arhivă) - 1 unitate.
 2. Specialist superior (Direcţia politici de completare, păstrare departamentală şi lucrări de secretariat a Serviciului de Stat de Arhivă) - 1 unitate;
 3. Specialist superior (Secţia financiară şi evidenţă contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă) - 1 unitate; 
 4. Specialist (Secţia financiară şi evidenţă contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă) - 1 unitate;
 5. Specialist superior (Secţia valorificare, evidenţă şi păstrare a documentelor a Arhivei Organizaţiilor Social-Politice a Republicii Moldova) - 1 unitate.
Citeşte mai mult...