Agenția Națională a Arhivelor prelungește concursul pentru ocuparea funcției publice vacante, termenul limită pentru depunerea dosarelor – 11 mai 2021

120
avizeavize

22.04.2021

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Agenția Națională a Arhivelor prelungește concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de:

Specialist principal în Direcția Relații cu publicul și prestări servicii, Direcția Generală Arhiva Națională

Concursul include o probă scrisă și un interviu, desfășurate la sediul Agenției Naționale a Arhivelor, str. Gheorghe Asachi 67/B, mun. Chișinău.

Termenul limită pentru depunere a Dosarului de concurs – 11 mai 2021, ora 17.00.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire a documentelor: Ene Diana, șef al Serviciului juridic și resurse umane.
Telefon:+ 373 22-73-58-26
E-mail: resurse.umane@arhiva.gov.md
Adresă:MD-2028, mun. Chişinău, str. Gheorghe Asachi, nr. 67B
Web site:www.arhiva.gov.md, www.cariere.gov.md
Tip de angajare: Pentru perioadă determinată

Condițiile de participare la concurs:
La o funcție publică vacantă poate candida persoana care îndeplinește condițiile de bază și cerințele specifice prevăzute de art. 27 din Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, cu modificările ulterioare, respectiv:
– deţine cetăţenia Republicii Moldova;
– cunoaște limba română;
– dispune de capacitate deplină de exerciţiu;
– nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
– în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
– nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
– nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

Cerințe specifice:
Studii: superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniul istoriei, specializat în arhivistică, științe socio-umane;
Experiență profesională: minim 1 an în domeniu, preferabil experiență în serviciul public;
Cunoștințe: legislația și cadrul normativ în domeniul arhivistic și al serviciului public;
Abilități: de analiză și sinteză, organizare, comunicare, lucrul cu informația, utilizarea documentelor de arhivă și a mijloacelor tehnice de birou, de operare la calculator (Word, Excel, Internet etc.)
Atitudini: spirit de inițiativă, disciplină, responsabilitate, respect față de oameni.

Documente ce urmează a fi prezentate:
– formularul de participare (specificat în Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009, poate fi descărcat aici);
– copia buletinului de identitate;
– copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
– copia carnetului de muncă;
documentele de evidența militară – pentru recruți și rezerviști;
– cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată aici);
– acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi  descărcat aici).

 NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru a fi verificată veridicitatea acestora sau pot fi autentificate de notar.
Dosarele se depun prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică până la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Bibliografie:
– Constituția Republicii Moldova;
– COD Nr. 116 din 19.07.2018, Codul administrativ al Republicii Moldova.
Acte normative în domeniul serviciului public
– Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
– Legea nr. 25/ 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
– Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
Acte normative în domeniul de specialitate
– Legea nr. 880/1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;
– Hotărârea Guvernului nr. 352 din 27 mai 1992 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;
– Hotărârea Guvernului nr. 143/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Arhivelor.