Agenția Națională a Arhivelor anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal în Direcția relații cu publicul și prestări servicii din cadrul Direcției generale Arhiva Națională (termen limită 10 ianuarie 2020)

269
avizeavize

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Agenția Națională a Arhivelor anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de:

 Specialist principal în Direcția relații cu publicul și prestări servicii din cadrul Direcției generale Arhiva Națională – 2 unități.

Scopul general al funcției: Contribuirea la valorificarea fondurilor arhivistice ale Direcției generale Arhiva Națională, în scopul executării solicitărilor cu caracter social-juridic și tematic.

Sarcinile de bază ale funcției:

Realizarea activităților de valorificare privind asigurarea drepturilor legale ale cetățenilor;

Coordonarea întocmirii bazelor de date în domeniul valorificării documentelor cu caracter social-juridic;

Elaborarea instrumentariului informativ în domeniul valorificării documentelor cu caracter social-juridic;

Acordarea consultațiilor persoanelor fizice și juridice, cu referire la documentele fondurilor arhivistice ale Direcției generale Arhiva Națională.

Concursul constă dintr-o probă scrisă și un interviu, petrecute la sediul Agenției Naționale a Arhivelor (str. Gheorghe Asachi 67/ B).

Informația privind data, ora și locul desfășurării probelor va fi afișată suplimentar pe pagina de internet a Agenției Naționale a Arhivelor la rubrica „Despre Agenție/Posturi vacante/Informații despre concurs”.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire a documentelor: Ene Diana, șef al Serviciului juridic și resurse umane.

Telefon:+ 373 22-73-58-26

E-mail: resurse.umane@arhiva.gov.md;

Web site: arhiva.gov.md

Adresă: MD-2028, mun. Chişinău, str. Gheorghe Asachi 67/B

Tip de angajare: Pe perioada nedeterminată

Condițiile de participare la concurs:

La o funcție publică vacantă poate candida persoana care îndeplinește condițiile de bază și cerințele specifice prevăzute de art. 27 din Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, cu modificările ulterioare, respectiv:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • cunoaște limba română;
 • dispune de capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • îndeplineşte cerințele specifice pentru ocuparea funcției.

Cerințe specifice

Studii: superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniul istoriei, specializat în arhivistică, științe socio-umane;

Experiență profesională: minim 1 an de experiență profesională în domeniu, preferabil experiență în serviciul public;

Cunoștințe: legislația și cadrul normativ în domeniul arhivistic și al serviciului public;

Abilități: de analiză și sinteză, organizare, comunicare, lucrul cu informația, utilizarea documentelor de arhivă și de operare la calculator (Word, Excel, Internet);

Atitudini/comportamente: spirit de inițiativă, disciplină, responsabilitate, respect față de oameni, responsabilitate.

Nivelul de salarizare: Salariul funcționarului public, potrivit Legii nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar salarizare în sectorul bugetar, este constituit din:salariul de bază conform treptei I de salarizare –5270 lei; sporul pentru grad profesional; sporul pentru performanță.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare (specificat în Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009, poate fi descărcat aici);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • documentele de evidența militară – pentru recruți și rezerviști;
 • cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată aici);
 • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi  descărcat aici).

Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea acestora sau pot fi autentificate de notar. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică până la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Termenul limită pentru depunere a Dosarului de concurs – 10 ianuarie 2020, ora 17.00 

Bibliografia concursului:

Constituția Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

 • Legea nr. 158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25/ 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 982-XIV/2000 privind accesul la informaţie;
 • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova din 19.07.2018;

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Hotărârea Guvernului 143/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Arhivelor;
 • Legea nr. 880/1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;
 • Hotărârea Guvernului nr. 352/1992 cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului arhivistic de stat.