Agenția Națională a Arhivelor prelungește concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante (termenul-limită pentru depunerea dosarelor – 08 iunie 2020)

102
avizeavize

26.05.2020

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Agenția Națională a Arhivelor prelungește concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de :

– specialist principal în Direcția documente cinematografice și audiovizuale în cadrul Direcției generale Arhiva Națională (2 unități, pe perioadă nedeterminată);
– specialist principal în Secția financiară și evidență contabilă în cadrul Direcției management instituțional (1 unitate, pe perioadă nedeterminată).

Termenul limită pentru depunere a Dosarului de concurs – 08 iunie 2020, ora 17:00 .

Concursul include o probă scrisă și un interviu, desfășurate la sediul Agenției Naționale a Arhivelor, str. Gheorghe Asachi 67/B, mun. Chișinău.

Condițiile de bază pentru participare la concurs:

La o funcție publică vacantă poate candida persoana care îndeplinește condițiile de bază și cerințele specifice prevăzute de art. 27 din Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, cu modificările ulterioare, respectiv:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • cunoaște limba română;
 • dispune de capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • îndeplineşte cerințele specifice pentru ocuparea funcției.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare (specificat în Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009, poate fi descărcat aici);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • documentele de evidența militară – pentru recruți și rezerviști;
 • cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată aici);
 • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi  descărcat aici).

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de recepționare a documentelor:
Ene Diana, șef al Serviciului juridic și resurse umane
Telefon: (+ 373) 22-73-58-26
E-mail: resurse.umane@arhiva.gov.md
Web site: www.arhiva.gov.md, www.cariere.gov.md
Adresă poștală: MD-2028, mun. Chişinău, str. Gheorghe Asachi, nr. 67/B

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea acestora sau pot fi autentificate de notar. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică până la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.