Fondul nr. 70 „Comisia (Uprava) interimară a zemstvei jud. Chișinău”, 1869-1925

Fondul nr. 70 „Comisia (Uprava) interimară a zemstvei jud. Chișinău”, 1869-1925
Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventare ONLINE
701Comisia (Uprava) interimară a zemstvei jud. Chișinău1869-1925Inventar ONLINE
702Comisia (Uprava) interimară a zemstvei jud. Chișinău1869-1925Inventar ONLINE
703Comisia (Uprava) interimară a zemstvei jud. Chișinău1869-1925Inventar ONLINE
704Comisia (Uprava) interimară a zemstvei jud. Chișinău1869-1925Inventar ONLINE
705Comisia (Uprava) interimară a zemstvei jud. Chișinău1869-1925Inventar ONLINE
706Comisia (Uprava) interimară a zemstvei jud. Chișinău1869-1925Inventar ONLINE
707Comisia (Uprava) interimară a zemstvei jud. Chișinău1869-1925Inventar ONLINE
708Comisia (Uprava) interimară a zemstvei jud. Chișinău1869-1925Inventar ONLINE

Fondul este constituit din 1300 u.p. (dosare):

Au fost constituite: uprava Bălţi (Iaşi) – la 20 octombrie 1869; Bender – la 1 noiembrie 1869; Chişinău – la 11 noiembrie 1869; Orhei – la 11 decembrie 1869; Soroca – la 1 noiembrie 1869.
Constituiau organele executive ale adunărilor judeţene de zemstvă şi constau dintr-un preşedinte şi 3 membri, erau aleşi de adunările de zemstvă pe un termen de trei ani. Administrau nemijlocit problemele gospodăriei de zemstvă şi a administraţiei. În anul 1919, funcţiile upravelor de zemstvă au fost transmise comisiilor judeţene provizorii de zemstvă nou-create. Au fost suspendate: comisia din Chişinău – în anul 1924, din Bălţi, Bender şi Soroca – în 1925 şi din Orhei – în anul 1926.

În Fondurile Comisiilor de zemstvă sunt incluse următoarele tipuri de documente:

 • Circulare şi dispoziţii ale guvernatorului Basarabiei pentru anii 1870-1916;
 • Dispoziţii ale comitetului pentru statistică al guberniei Basarabia.
  Corespondenţa asupra chestiunilor convocării adunărilor de zemstvă extraordinare şi judeţene; alegerile în Duma de Stat, Adunarea Constituantă şi adunările judeţene de zemstvă;
 • Listele consilierilor. Registre ale şedinţelor, rapoarte şi dări de seamă cu privire la activitatea upravelor judeţene de zemstvă. Repartizarea taxelor de zemstvă; liste cu privire la încasarea taxelor de zemstvă şi corespondenţa cu privire la achitarea restanţelor. Devize de venituri şi cheltuieli ale zemstvelor;
 • Dosare cu privire la organizarea miliţiei în anul 1917;
 • Date statistice cu privire la populaţia judeţelor Chişinău, Soroca şi Orhei.
  Date statistice cu privire la situaţia economică în judeţele Chişinău, Soroca, Orhei şi Bender;
 • Dosare, date şi corespondenţa cu privire la înstrăinarea pămîntului pentru construcţia căilor ferate şi a şoselelor; cu privire la construcţia noilor linii şi staţii de telegraf; numărul oficiilor poştale; construcţia şi reparaţia drumurilor şi a altor construcţii de-a lungul drumurilor, a digurilor, podurilor; cu privire la eliberarea mijloacelor pentru aceste lucrări;
 • Corespondenţa cu privire la construcţia staţiilor meteorologice.
  Dosare cu privire la pământul mănăstirilor şi al bisericilor; aplicarea actelor oficiale asupra moşiilor; fondarea şi activitatea băncilor săteşti, a societăţilor de economii şi împrumut; cu privire la activitatea organelor judiciare şi instituţiilor de comunicaţii; asigurarea construcţiilor, bunurilor şi pămîntului;
 • Cărţi şi foi de impunere a bunurilor imobile. Date cu privire la dezvoltarea întreprinderilor industriale şi comerciale şi listele proprietarilor acestora (1917);
 • Dosare cu privire la evaluarea, procurarea şi vînzarea bunurilor imobile.
  Listele proprietarilor de pămînt din judeţele Chişinău şi Orhei cu indicarea suprafeţelor de pămînt care le aparţineau;
 • Date cu privire la starea semănăturilor, la recolta culturilor cerealiere.
  Corespondenţa cu privire la livrarea în judeţul Bender a maşinilor agricole; Acordarea împrumuturilor locuitorilor guberniei pentru procurarea cerealelor în contextul secetei (1873);
 • Dosare, date şi corespondenţa cu privire la starea şi dezvoltarea sectorului zootehnic, creşterii cailor şi oilor; cu privire la dezvoltarea viticulturii, pomiculturii şi legumiculturii, a apiculturii şi sericiculturii, tutunăritului; cu privire la măsurile de combatere a dăunătorilor culturilor agricole; cu privire la numărul de animale; cu privire la alocarea mijloacelor pentru dezvoltarea agriculturii;
 • Listele plantaţiilor de tutun şi ale tutunarilor din judeţul Orhei (1914);
 • Rapoarte ale administraţiilor de plasă din judeţele Soroca şi Orhei cu privire la suprafeţele de pămînt ocupate cu viţă de vie; liste de asigurare a plantaţiilor de viţă de vie;
 • Ghiduri de preţuri la produsele alimentare, furaje şi transportarea lor.
  Date cu privire la starea sanitară şi veterinară a judeţelor; corespondenţa cu privire la măsurile de combatere a epizootiilor.
  Corespondenţa şi date cu privire la starea ocrotirii sănătăţii; cu privire la combaterea maladiilor contagioase (holera, variola, difteria); cu privire la construcţia instituţiilor medicale şi aprovizionarea lor cu medicamente; cu privire la deschiderea laboratoarelor bacteriologice, a staţiilor şi farmaciilor;
 • Liste ale medicilor şi ale personalului medical;
 • Notă cu privire la aprovizionarea cu apă din fîntîni arteziene a spitalelor din zemstva Bălţi, construite de inginerul minier A. A. Ştukenberg;
 • Circulara Ministerului Învăţămîntului Public cu privire la introducerea învăţămîntului general;
 • Date, corespondenţă şi liste cu privire la starea învăţămîntului public; cu privire la numărul şcolilor primare, al şcolilor de meserii, al gimnaziilor, al numărului de elevi; cu privire la finanţarea şcolilor şi a construcţiei lor; acordarea burselor şi indemnizaţiilor pentru elevi; deschiderea azilurilor şi a caselor de copii;
 • Liste ale învăţătorilor, elevilor, tabele de examinare.
  Dosare, date, corespondenţă cu privire la aflarea unităţilor militare pe teritoriul Basarabiei; cu privire la desfăşurarea mobilizării în armată în anii primului război mondial, cu privire la satisfacerea serviciului militar; livrarea îmbrăcămintei şi încălţămintei pentru necesităţile armatei; organizarea ajutorului pentru refugiaţi; evacuarea din judeţul Chişinău; aflarea şi folosirea prizonierilor de război la muncile agricole;
 • Corespondenţa cu privire la deschiderea spitalelor pentru răniţi.
  Corespondenţa cu privire la chestiunile angajării la serviciu în upravele judeţene şi alte instituţii judeţene de zemstvă;
 • Dosare personale şi statele de serviciu ale funcţionarilor instituţiilor de zemstvă.

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.